Legionella

Un dels problemes ambientals més preocupants és la legionel·losi. La infecció per Legionella s’ha associat a la presència d’aquest microorganisme a l’aigua de diferents reservoris. El coneixement del risc de cadascun dels reservoris i l’actuació adequada sobre els mateixos, en base a la reglamentació vigent o mitjançant mesures addicionals, és fonamental. D’aquesta manera s’evita l’aparició de brots i de casos aïllats de la malaltia. Tanmateix s’eviten les conseqüències mediàtiques i les implicacions legals vers l’empresa propietària de la instal·lació.

Legionella és un bacteri gram negatiu, en forma de bacil, que inclou l’espècie causant de la legionel·losi o la malaltia dels legionaris, Legionella pneumophilaLegionella és habitual en molts ambients aquàtics i se n’han identificat com a mínim 50 espècies i 70 serogrups.

AQUALAB ofereix els següents serveis i controls en Legionella:

 • Anàlisi quantitatiu de Legionella segons Norma ISO 11731:1998. Concentració de la mostra i anàlisi quantitatiu sobre 2 medis de cultiu selectius per Legionella (BCYE, GVPC-BCYE). Recompte expressat en UFC/L.
 • Identificació de Legionella spp i el serogrupatge de Legionella. Identificació d’espècie (L.pneumophila/L. No-pneumophila) i serogrup de L. pneumophila 1 o 2-14.

Tècnica acreditada per ENAC segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 amb el número 450/LE920 per la detecció i recompte de Legionella spp, identificació de Legionella pneumophila i presa de mostres.

 • En cas de positiu informació prèvia sobre els 4-5 dies (depenent del creixement de Legionella).
 • Neteja i desinfecció de les instal·lacions.
 • Assessorament continuat als nostres clients.
 • Elaboració i seguiment del pla d’autocontrol.

Legislació

Legislació (fonaments legals i subjectes)

Real Decreto 865/2003 (Espanya) i Decret 352/2004 ( Generalitat de Catalunya), pels que s’estableixen els criteris higiènico-sanitaris per la prevenció i control de la Legionel·losi.

http://www.boe.es/boe/dias/2003/07/18/pdfs/A28055-28069.pdf

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=348269&language=es_ES&newLang=es_ES

Norma UNE 100030 IN, 2005. Guia per la prevenció i control de la Legionella en instal·lacions.

http://www.ticasl.com/docs_calidad/norma-UNE-100030.pdf

Guia EWGLI (recomanacions europees). European Guidelines for Control and Prevention of Travel Associated Legionnaires Disease.

http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/eldsnet/documents/ewgli-technical-guidelines.pdf

Instal·lacions d’alt risc

 • Torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
 • Sistemes de distribució d’aigua sanitària calenta amb acumulador i circuit de retorn i, més ocasionalment, d’aigua freda de consum humà.
 • Sistemes d’aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació a través de dolls d’alta velocitat o d’injecció d’aire (spas, jacuzzis, piscines, vasos o banyeres terapèutiques, banyeres d’hidromassatge, tractaments amb dolls a pressió, altres).
 • Centrals humidificadores industrials.

Instal·lacions de baix risc

 • Sistemes d’instal·lació interior d’aigua freda de consum humà (canonades, dipòsits, aljubs), cisternes o dipòsits mòbils i aigua calenta sanitària sense circuit de retorn.
 • Equips de refredament evaporatiu que polvoritzin aigua.
 • Humectadors.
 • Fonts ornamentals.
 • Sistemes de reg per aspersió en el medi urbà.
 • Sistemes d’aigua contra incendis.
 • Elements de refrigeració per aerosolització, a l’aire lliure.
 • Altres aparells que acumulin aigua i puguin produir aerosols.