Legionella

Un dels problemes ambientals més preocupants és la legionel·losi. La infecció per Legionella s’ha associat a la presència d’aquest microorganisme a l’aigua de diferents reservoris. El coneixement del risc de cadascun dels reservoris i l’actuació adequada sobre els mateixos, en base a la reglamentació vigent o mitjançant mesures addicionals, és fonamental. D’aquesta manera s’evita l’aparició de brots i de casos aïllats de la malaltia. Tanmateix s’eviten les conseqüències mediàtiques i les implicacions legals vers l’empresa propietària de la instal·lació.

Legionella és un bacteri gram negatiu, en forma de bacil, que inclou l’espècie causant de la legionel·losi o la malaltia dels legionaris, Legionella pneumophilaLegionella és habitual en molts ambients aquàtics i se n’han identificat com a mínim 50 espècies i 70 serogrups.

AQUALAB ofereix els següents serveis i controls en Legionella:

Tècnica acreditada per ENAC segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 amb el número 450/LE920 per la detecció i recompte de Legionella spp, identificació de Legionella pneumophila i presa de mostres.

Dsc 0037
Img 3589

Legislació

Legislació (fonaments legals i subjectes)

Real Decreto 487/2022 (Espanya) i Decret 352/2004 ( Generalitat de Catalunya), pels que s’estableixen els criteris higiènico-sanitaris per la prevenció i control de la Legionel·losi. [Enlace 1] [Enlace 2]

Norma UNE 100030 IN, 2017. Guia per la prevenció i control de la Legionella en instal·lacions. [Enlace]

Guia EWGLI (recomanacions europees). European Guidelines for Control and Prevention of Travel Associated Legionnaires Disease. [Enlace]

Instal·lacions d’alt risc