Aigües residuals

Les aigües residuals han de complir el Reglament dels serveis públics de sanejament que incorpora les determinacions complementàries necessàries per tal d’assegurar el correcte funcionament dels serveis públics de sanejament en ordre a garantir la prevenció de la contaminació, la protecció i la millora de la qualitat i el sanejament de les aigües. Segons el Decret 130/2003, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

Aqualab ofereix els següents anàlisis:

Normativa

Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.

Directiva 91/271/CEE del Consell, de 21 de maig de 1991, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes

Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades.