Fisicoquímics i aerobis

Les torres de refrigeració i condensadors evaporatius han de complir tot un conjunt d’actuacions de les quals és fonamental tenir un control de qualitat de l’aigua per tal d’evitar efectes negatius sobre la salut i el benestar de les persones usuàries. Segons el Real decreto 865/2003 i el Decret 352/2004 pel qual s’estableixen les condicions higiènic-sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Aqualab ofereix els següents anàlisis:

  • Anàlisi dels paràmetres físicoquímics de l’aigua de torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
  • Anàlisi microbiològic de torres de refrigeració i condensadors evaporatius.

 

NORMATIVA

http://www.boe.es/boe/dias/2003/07/18/pdfs/A28055-28069.pdf

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=348269&language=es_ES&newLang=es_ES

 

Aerobis1Aerobis2