Aire

En l’àmbit de les condicions de treball té cada vegada major incidència l’aspecte relacionat amb la qualitat de l’aire en locals dedicats a oficines i serveis generals, és a dir, en els que no es realitzen activitats de tipus industrial. La simptomatologia presentada pels afectats no sol ser severa i al no produïr un excés de baixes per malaltia, es tendeix sovint a minimitzar els efectes que, no obstant, es tradueixen en una situació general de desconfort.

És important que en un edifici on es desenvolupin activitats de tipus no industrial (oficines, escoles, centres sanitaris, centres esportius, altres) l’ambient sigui confortable i saludable. És per això que el sistema de ventilació/climatització ha de tenir un disseny, un funcionament i un manteniment apropiats ja que en aquestes instal·lacions es poden donar les condicions idònies pel creixement i dispersió dels microorganismes.

Aqualab analitza la qualitat de l’aire interior per avaluar l’estat d’higienització del sistema i de l’ambient, així com assegura que la qualitat de l’aire en l’edifici sigui l’adequada pels seus ocupants, podent prevenir d’aquesta manera el síndrome de l’edifici malalt, com també diferents malalties i complicacions que es poden derivar d’una contaminació i d’un mal estat de conservació i neteja del sistema.

Aqualab ofereix els següents anàlisis:

Normativa

Norma UNE 100012:2005 Higienización de sistemas de climatización.

Norma UNE 100713:2005 Instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales.

Norma UNE 171210:2008 Calidad ambiental en interiores. Buenas prácticas en los planes de Desinfección, Desinsectación y Desratización.

Norma UNE 171330-1:2008 Calidad ambiental en interiores. Parte 1: Diagnóstico de calidad ambiental interior.

Norma UNE 171330-2:2009 Calidad ambiental en interiores. Parte 2: Procedimientos de inspección de calidad ambiental interior.

Norma UNE 171340:2012 Validación y cualificación de salas de ambiente controlado en hospitales.

Dsc 0051
Dsc 0047
Dsc 0045