I+D PUBLICACIONS

AQUALAB creu en la investigació com un mitjà per millorar la qualitat dels seus serveis i desenvolupar nous productes d’interès en salut pública i ambiental. Per aquest motiu, una de les seves prioritats ha estat des del principi la creació del departament d’investigació i desenvolupament (I+D).

El departament d’investigació i desenvolupament (I+D) d’AQUALAB encamina les seves prioritats en diverses vies:

 • Investigació de nous dispositius o tècniques per a la detecció de microorganismes en aigua i especialment Legionella.
 • Recerca de nous hàbitats colonitzats per microorganismes amb interès en salut ambiental.
 • Estudi d’eficàcia d’agents (químics/físics) per a la reducció de colonització de microorganismes amb interès en salut ambiental.

Actualment AQUALAB participa en diferents projectes d’investigació i desenvolupament d’àmbit nacional i europeu.

LABORATORI

AQUALAB disposa d’un dels laboratoris especialitzats en Legionella més importants i avançats tant a nivell nacional com internacional.

 • Quantificació de Legionella mitjançant cultiu en agar GVPC.
 • Estudis fisicoquímics i bacteriològics segons Real Decreto 865/2003.
 • Tipificació d’espècie i serogrup de Legionella.
 • Detecció i quantificació ràpida de Legionella mitjançant la tècnica de PCR en temps real.
 • Estudis de DNA cromosòmic mitjançant electroforesis en camp polsant (PFGE) i SBT.
 • Estudis d’activitat de biocides enfront de Legionella en model intracel·lular i circuit experimental.
 • Estudis d’activitat antibiòtica intracel·lular enfront Legionella.
 • Estudis de virulència intracel·lular de Legionella.

PUBLICACIONES

Aquestes publicacions es corresponen als estudis sobre Legionella realitzats per membres del nostre grup (GeLeg-AquaLab) en colabaració amb altres autors durant mes de 30 anys.

(la versió completa de l´article es pot sol.licitar a: adm@aqualab.es)

ESTUDIS SOBRE LEGIONELLA

ELS NOSTRES PRIMERS ESTUDIS

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1334178/ (1992)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8132979/ (1993)

ESTUDIS PIONERSS SOBRE LEGIONELOSIS

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8862616/ Primer estudi a nivell mundial sobre la utilitat de l´antigen urinari testat en orina concentrada per el diagnòstic de legionel·losi clínica.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15636295/ En aquest estudi varem demostrar que les aigües de la amjoria mayoria d’hospitals del nostre entorn estaven colonitzats per Legionel·la. Aquest estudi va servir de base per a normes, guies i decrets sorgits a posteriori sobre la prevenció de la legionel·losi en hospitals.

ESTUDIS DE SUBTIPAJE LEGIONELLA (PFGE Y SBT) y MOLECULARS Estudis que demostren la utilitat de les tècniques moleculars davant brots i i faciliten la comprensió de la cinètica de legionel·la en diferents ambients.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30679570/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29674708/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27191711/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27357520/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23572275/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18199124/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11842985/

ESTUDIS DE PROTEÓMICA

Estudis sobre la utilitat de la caracterització de les proteinas de Legionel·la en la clasificación de les espècies i en l’estudi de brots

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25583331/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28138785/

EL NOSTRE SISTEMA DE DETECCIÓ RÀPIDA DE LEGIONELLA A L´AIGUA

Sistema inventat i patentat pel nostre grup per a la detecció ràpida de Legionel·la en aigües.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32825468/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30086926/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29217420/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21276147/

METODES DE DIAGNOSTIC CLINIC I AMBIENTAL

Estudis sobre la utilitat de l´ antigenuria i PCR en el dagnòstic de la legionel·losi clínica i ambiental

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8499511/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19356959/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12525918/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9163502/

ttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29063163/ (PCR an aguas)

Legionelosis. REVISIONS

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16388431/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14720005/

ESTUDIS CLINICS

Estudis dedicats a la recerca clínica. Han permès conèixer les característiques clinicas de la legionel·losi en la seva màxima dimensió.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10329935/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12803201/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12907540/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19275805/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15535942/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17233694/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12026156/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17005576/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10691195/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9455504/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8620964/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9596294/

ESTUDIS DE CITOPATOGENICIDAD

La gravetat dels brots es pot correlacionar amb la virulència de les soques, tal com es demostra en aquests estudis.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19595380/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18538055/

ESTUDIS EPIDEMIOLÒGICS

Resum dels estudis epidemiològics realitzats i publicats pel nostre grup en la seva llarga experiència. Inclou aspectes d’epidemiologia descriptiva i molecular, aixi com fonts o orígens de brots poc coneguts.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20392306/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14525702/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16469279/ (Legionelosis. Importancia de la detección precoz para evitar brotes).

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18093139/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21339025/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16774560/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18208761/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17601811/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18928731/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1334178/

LEGIONELA EN NENS

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24029452/

LEGIONELOSIS COMUNITARIA I NOSOCOMIAL

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12734447/

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12144900/

ESTUDIS DE TRACTAMENT I DESINFECCIÓ AMBIENTAL

La nostra experiència amb calor i sistema de ionització cobri plata en estudis dissenyats científicament i publicats en revistes de gran impacte.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30472548/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33479467/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17173228/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16938241/

TRACTAMENT DE LA LEGIONELOSIS CLINICA

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16162735/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12582433/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17127236/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15287376/

COVID 19 PRIMERS ESTUDIS DEL GRUP

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33450309/