Assessoria

Dirigit a individus o col·lectius que requereixin recolzament informatiu i logístic sobre mesures de prevenció o informes pericials que recolzin les seves pròpies actuacions o vers els seus clients.

En aquest camp Aqualab ofereix l’elaboració d’un pla d’autocontrol complet de les instal·lacions d’aigua sanitària calenta i aigua freda de consum humà per a la prevenció de Legionella, que inclou el conjunt de mesures destinades a garantir la innocuïtat d’una instal·lació respecte a la població potencialment exposada.

Els objectius a assolir són:

  • Minimitzar el risc d’aparició de brots i casos aïllats de Legionel·losi de la població exposada a la instal·lació.
  • Complir amb la normativa vigent (en el nostre cas el Real Decreto 865/2003 i el Reial Decret 352/2004 de la Generalitat de Catalunya).
  • Evitar conseqüències mediàtiques i implicacions legals vers l’empresa o propietari de la instal·lació.

 


Auditoria i informe inicial

Auditoria sobre els riscos de proliferació i disseminació de la Legionella en la instal·lació. L’auditoria comporta:

La revisió global de les instal·lacions, valoració de punts crítics i grau de compliment de la normativa vigent.
Redacció d’informe i mesures proposades per a adaptar el centre a les previsions legals.
Aquesta auditoria es realitza una vegada a l’any per personal qualificat a aquest efecte.

 


Visita i control dels paràmetres bàsics

Control bimensual de la instal·lació consistent en:
Control bimensual de clor i temperatura de la xarxa de ACS i AFCH.
Revisió tècnica de la planta.
Control del compliment del llibre de registre.
Emissió d’un informe sobre recomanacions a adoptar.

 


Assessorament continu

Assessorament continu per part de personal àltament qualificat.

 


Mostreig per a la identificació de Legionella

Mostreig per la identificació de Legionella spp en les instal·lacions de ASC i AFCH. L’anàlisi es realitza dues vegades a l’any en els laboratoris d’AQUALAB, de conformitat amb la norma ISO 11731/98. El total de mostres a realitzar depèn de l’estructura de cada instal·lació.

 


Llibre de registre

Lliurament del llibre de registre “PROGRAMA D’AUTOCONTROL I PREVENCIÓ PER A INSTAL·LACIONS HÍDRIQUES” elaborat per AQUALAB.

 


Neteja i desinfecció anual

Seguint les recomanacions del Real Decreto 865/2003 i el Real Decret 352/2004 desinfecció anual de les instal·lacions a càrrec d’una empresa homologada i especialitzada en aquests procediments.