Aigües de consum

El Real Decreto 140/2003 té com a objectiu establir els criteris sanitaris que han de complir les aigües de consum humà i les instal·lacions que permeten el seu subministrament des de la seva captació fins a l’aixeta del consumidor, a més del control d’aquestes, garantint la seva salubritat, qualitat i neteja, amb la finalitat de protegir la salut de les persones dels efectes adversos provocats per una contaminació de les aigües.

A l’efecte d’aquesta disposició s’entendrà per aigua de consum humà:

Totes aquelles aigües, ja sigui en el seu estat original, ja sigui després del tractament, utilitzades per a beure, cuinar, preparar aliments, higiene personal i per a altres usos domèstics, sigui com sigui el seu origen i independentment que se subministrin al consumidor, a través de xarxes de distribució públiques o privades, de cisternes, de dipòsits públics o privats.

Normativa

Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

http://www.boe.es/boe/dias/2003/02/21/pdfs/A07228-07245.pdf

  • Directiva 98/83/CE del Consell, de 3 de novembre de 1998, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà (DOTZE L Núm. 330 de 5 de desembre de 1998).
  • Descargar Archivo pdf
  • Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. (BOE 45 del 21/02/2003).
  • Descargar Archivo pdf
  • Ordre *SCO/778/2009, de 17 de març, sobre mètodes alternatius per a l’anàlisi microbiològica de l’aigua de consum humà.
  • Descargar Archivo pdf
  • REGLAMENT (UE) 2020/741 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 25 de maig de 2020 relatiu als requisits mínims per a la reutilització de l’aigua (Text pertinent a l’efecte del *EEE