Aigües de consum

El Real Decreto 140/2003 té com a objectiu establir els criteris sanitaris que han de complir les aigües de consum humà i les instal·lacions que permeten el seu subministrament des de la seva captació fins a l’aixeta del consumidor, a més del control d’aquestes, garantint la seva salubritat, qualitat i neteja, amb la finalitat de protegir la salut de les persones dels efectes adversos provocats per una contaminació de les aigües.

A l’efecte d’aquesta disposició s’entendrà per aigua de consum humà:

Totes aquelles aigües, ja sigui en el seu estat original, ja sigui després del tractament, utilitzades per a beure, cuinar, preparar aliments, higiene personal i per a altres usos domèstics, sigui com sigui el seu origen i independentment que se subministrin al consumidor, a través de xarxes de distribució públiques o privades, de cisternes, de dipòsits públics o privats.

  • Anàlisi de control de potabilitat d’aixeta consumidor (Segons Real Decreto 140/2003).
  • Anàlisi de control de potabilitat de la sortida ETAP, del dipòsit i de la xarxa de distribució (Segons Real Decreto 140/2003).
  • Anàlisi de control de potabilitat en Indústria Alimentària (Segons Real Decreto 140/2003).
  • Anàlisi de control de potabilitat completa (Segons Real Decreto 140/2003).

 

NORMATIVA

http://www.boe.es/boe/dias/2003/02/21/pdfs/A07228-07245.pdf

 

Aigues Consum 2

Aigues Consum 1