Acreditacions

CERTIFICACIONS, ACREDITACIONS I REGISTRES

Registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària. AQUALAB està autoritzat per la Generalitat de Catalunya amb el nº de registre R7-187-03 com a laboratori de salut ambiental i alimentària.

Laboratori acreditat com a laboratori de salut ambiental i alimentària per la Generalitat de Catalunya.

Generaliat Valenciana
Registre de laboratoris en l’àmbit de salut pública. AQUALAB està autoritzat per la Generalitat Valenciana amb el nº de registre LA/0169 com a laboratori en l’àmbit de salut pública.
EnacUNE-EN ISO 17025. Acreditació UNE-EN ISO/IEC 17025 emès per la Entitat Nacional d’Acreditació, amb el número 450/LE920.
Spg Logo
SPG ISO 9001. Certificat UNE-EN ISO 9001:2000 per ” Sistemas y Procesos de Gestión, Certificación SLU. CIF B-63208813.

EXERCICIS D’INTERCOMPARACIÓ:

  • Participació en circuits Calitax. Participació per verificar el grau d’exactitud del laboratori.
  • Participació en circuits Ielab. Participació per verificar el grau d’exactitud del laboratori.